6.RAZRED

Apsolutna vrijednost ( modul ) - udaljenost nekog cijelog broja od broja 0 do tog cijelog broja

 

Dvojni razlomak – kvocijent zapisan u obliku \frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{5}}.

Množi se vanjski s vanjskim (3*5) kroz unutarnji s unutarnjim (4*2).

Razlomak se dijeli tako da se djeljenik pomnoži recipročnom vrijednošću djelitelja

Primjer:

Dva razlomka čiji je umnožak jednak 1 zovu se uzajamno recipročni razlomci

 

KSK - dva su trokuta sukladna ako se poklapaju u jednoj stranici i kutovima uz nju

Nožište visine - točka N u kojoj visina dodiruje stranicu trokuta

Trokut je posebno određen sa svoja tri vrha A,B i C. Označavamo ga posebnom oznakom \bigtriangleup{ABC}. Dužine \overline{AB}, \overline{BC} i \overline{CA} su stranice trokuta ABC

Visina trokuta je dužina koja je okomita na stranicu trokuta i koja spaja točku te stranice i suprotni vrh trokuta

Zbroj unutrašnjih kutova u trokutu je \alpha + \beta + \gamma = 180^{o}

Zbroj vanjskih kutova u trokutu je \alpha ' +\beta ' + \gamma ' = 360^{o}

 

Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom ax=b. x je nepoznanica

Primjer:

Primjer:

KVIZ

KVIZ

KVIZ

KVIZ

 

Racionalni brojevi jesu brojevi koji se mogu zapisati u obliku razlomka

Skup cijelih brojeva - negativni cijeli brojevi -1,-2,-3,..., broj 0, te prirodni brojevi (pozitivni brojevi) 1,2,3,... čine taj skup.

Označavamo ga slovom Z

CIJELI BROJEVI

Suprotni brojevi – brojevi koji imaju različiti predznak, a istu brojevnu vrijednost -7 i 7