Piramida je uglato geometrijsko tijelo kojem je jedna strana mnogokut, a sve ostale strane su trokuti s jednim zajedničkim vrhom.
Taj mnogokut nazivamo bazom piramide, a trokute pobočkama piramide. Sve pobočke zajedno čine pobočje piramide. Nasuprot baze nalazi se vrh piramide koji je zajednički vrh svim trokutima iz pobočja. Bridovi koji pripadaju bazama nazivaju se osnovni bridovi, jer se baza još naziva i osnovka. Preostali bridovi se nazivaju bočni bridovi, jer su zajednički dvjema pobočkama.


Oplošje piramide zbroj je površina svih njezinih strana, tj. , gdje je B površina osnovke, a P površina pobočja.
Obijam piramide jednak je trećini umnoška površine osnovke i duljine visine piramide, tj. .

Piramida kojoj je osnovka pravilan mnogokut i kojoj su duljine svih bočnih bridova jednake zove se pravilna piramida.