Gospodarska matematika u srednjim školama


Izradili:
Marko Fruk
Ivan Piskač
Tomislav Sente

Tema našeg seminara je gospodarska matematika koja se obrađuje u srednjim strukovnim školama.

Gradivo iz gospodarske matematike obrađuje se u ekonomskim, komercijalnim, trgovačkim i ostalim školama u kojima se obrađuje neko gradivo koje se tiče ekonomije.

U prvom razredu obrađuje se sljedeće gradivo:

U trećem razredu obrađuje se sljedeće gradivo:

 • Devize
  • Valute i novčane jedinice
  • Tečajna lista efektivnih valuta
  • Notiranje deviza
  • Reduciranje deviznih tečajeva
  • Arbitraža deviza
 • Potrošački kredit
  • Osnovno o kamatnom računu
  • Vrste i način ukamaćivanja
  • Jednostavan kamatni račun
  • Potrošački krediti
 • Složeni kamatni račun
  • Dekurzivni obračun
  • Anticipativni obračun
  • Konačna vrijednost prenumerando i postnumerando periodičkih uplata (isplata)
  • Početna vrijednost prenumerando i postnumerando periodičkih uplata (isplata)
 • Zajam
  • Otplata zajma u jednakim anuitetima
  • Otplata zajma u unaprijed dogovorenim jednakim anuitetima
  • Otplata zajma u jednakim otplatnim kvotama
  • Otplata zajma u različitim anuitetima i različitim otplatnim kvotama
  • Interkalarne kamate
  • Konverzija zajma

U drugom i četvrtom razredu ne obrađuje se gradivo iz gospodarske matematike.

Literatura kojom smo se koristili pri izradi stranice:

 • Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika - udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred ekonomske škole,
 • Kristina Šorić: Matematika 3 - udžbenik i vježbenica za ekonomske škole.