Elementarna matematika 2

Ovo su web stranice kolegija Elementarna matematika 2 koji slušaju studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika kao obavezni kolegij.
Kolegij se održava u ljetnom semestru, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Cilj kolegija je sistematizirati, produbiti i proširiti znanje studenata o vektorima, planimetriji i analitičkoj geometriji ravnine te upoznati studente s analitičkom geometrijom prostora. Očekujemo da će nakon upoznavanja s vektorima i osnovnim elementima analitičke geometrije studentima biti olakšano proučavanje matematičkih struktura koje se temelje na ovim pojmovima.

Način polaganja

Elementi ocjenjivanja
  • 45% + 45% - dva kolokvija
  • 10% - domaće zadaće

Kolokvij
Održat će se dva kolokvija u obliku pismenih testova, sredinom i na kraju semestra. Većinu bodova na svakom kolokviju će nositi računski zadaci. Jedan zadatak, ili dijelovi zadataka mogu biti i teorijske prirode. Na kolokvijima student može ostvariti najviše 90 bodova (45 bodova na svakom).

Domaće zadaće
Studenti tokom semestra dobivaju domaće zadaće. Rješenja zadaća predaju se osobno svom asistentu u terminu vježbi, najkasnije 14 dana od primitka zadaće. Iz domaćih zadaća moguće je ukupno ostvariti najviše 10 bodova.

Ukupni uspjeh dobiva se zbrajanjem bodova od domaćih zadaća i kolokvija. Student je položio kolegij ako ostvari barem 50 bodova. Konačna ocjena se formira prema sljedećoj tablici:

50 - 59 bodovadovoljan (2)
60 - 74 bodovadobar (3)
75 - 89 bodovavrlo dobar (4)
90 - 100 bodovaizvrstan (5)

Popravni ispit
Popravni ispit održat će se za studente koji ne ostvare minimum od 50 bodova ukupno. Studentima koji pristupaju popravnom ispitu bodovi ostvareni tokom semestra se brišu. Popravni ispit se sastoji od pismene provjere znanja cijelog gradiva i nosi maksimalno 100 bodova. Za prolaz je potrebno ostvariti barem 50 bodova, a ocjena se formira prema gore navedenoj tablici.

Literatura

  • B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1994. (obavezna literatura)
  • K. Horvatić: Linearna algebra, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003. (5. i 6. poglavlje; obavezna literatura)
  • N. Blažev, N. Bokan, Z. Lučić, Z. Rakić: Analitička geometrija, Matematički fakultet, Beograd, 2002. (1. - 5. poglavlje)
  • V. V. Prasolov, V. M. Tikhomirov: Geometry, AMS, 2001. (poglavlja 1, 4).
  • S. Lang: Basic mathematics, Springer Verlag, 1988. (III. poglavlje)