Elementi na osnovu kojih će se donijeti ocjena iz kolegija Analitička geometrija su sljedeći:
  1. Domaće zadaće (ukupno 10 bodova)
  2. Kolokviji (ukupno 60 bodova)
  3. Usmeni ispit (ukupno 30 bodova)

Domaće zadaće bit će objavljene pet puta u semestru (na internetskoj stranici kolegija) i pokrivat će prijeđeno gradivo. Bodovanje domaćih zadaća sastoji se od dva dijela:
  • odabranih zadataka (ukupno 6 bodova)
  • kratkih testova (ukupno 4 boda)
Od ponuđenih zadataka (dvadesetak u svakoj zadaći), studenti su obavezni predati samo određene zadatke, u skladu s listom koja će biti objavljena uz zadatke na stranici kolegija. Svaki student će triput u semestru trebati predati po dva zadatka. Domaće zadaće predaju se riješene rukom na jednom A4 listu ili arku papira, na kojem student naznačuje svoje ime, prezime i JMBAG. Zadaće se objavljuju srijedom, najavljuju na nastavi i predaju u sljedeću srijedu, na vježbama, i naknadno se ne primaju. Ovi zadaci nose ukupno najviše 6 bodova (po 1 bod za svaki točno riješeni zadatak).

Dva kratka testa pisat će se na predavanjima ili vježbama i neće biti unaprijed najavljeni. Svaki test nosi najviše 2 boda, a obuhvaćat će zadatke iz prethodno objavljenih zadaća.

Kolokviji: Previđena su dva redovna kolokvija u terminima koji će biti objavljeni na nastavi i na web-stranici kolegija. Osim zadataka, kolokviji će sadržavati i teorijska pitanja.

Student mora ostvariti barem 35 bodova na domaćim zadaćama i oba kolokvija zajedno kako bi mogao pristupiti usmenom ispitu.
Za studente koji ne uspiju ostvariti 35 bodova te za studente koji su bili bolesni u vrijeme održavanja kolokvija predviđen je popravni kolokvij koji će se održati u terminu koji će biti oglašen. Popravni kolokvij obuhvaća cijelo gradivo kolegija i nosi najviše 50 bodova. Bodovi s popravnog kolokvija zamjenjuju bodove s redovnih kolokvija. Pravo pristupa na popravni kolokvij stječe se s prikupljenih barem 10 bodova na domaćim zadaćama i prethodnim kolokvijima zajedno.

Završni ispit je usmenog oblika i održat ce se u siječnju/veljači po rasporedu koji ce biti oglašen. Na osnovu ocjena iz sva tri elementa (domaće zadaće, oba kolokvija i usmeni ispit), nastavnik donosi konačnu ocjenu. Za studente koji su negativno ocijenjeni na usmenom ispitu održat će se popravak usmenog ispita.