Obavijesti:

Konzultacije kod asist. Tafro u prvom kolokvijskom tjednu odrzat ce se u srijedu 28.1. u 14h i cetvrtak 29.1. u 16h.

Studenti koji iz opravdanog razloga nisu pristupili prvom kolokviju moraju se u najkracem mogucem roku javiti predmetnom nastavniku te donijeti odgovarajucu ispricnicu.

Rezultati prvog kolokvija.


O kolegiju

Kolegij Matematička analiza 1 se održava u zimskom semestru, a sastoji se od tri sata predavanja i četiri sata vježbi tjedno.

Način polaganja

 • Kolokviji
  • 2 kolokvija (svaki se piše 2 sata)
  • maksimalni broj bodova na svakom kolokviju je 25
  • ukupno treba sakupiti barem 25 bodova za pristup završnom ispitu
 • Domaće zadaće
  • 5 domaćih zadaća
  • svaka domaća zadaća nosi 2 boda
  • nema uvjeta na broj predanih domaćih zadaća
 • Završni ispit
  • studenti koji su na kolokvijima prikupili barem 25 bodova idu na završni ispit
  • završni ispit obavlja se usmenim i (ili) pismenim načinom prema odluci nastavnika
  • za prolaznu ocjenu iz premeta student mora pokazati dovoljno znanje i na završnom ispitu
  • studentu koji u prvom pokušaju nije zadovoljio na završnom ispitu, nastavnik može dozvoliti ponovljanje ispita na način i u vrijeme koje odredi nastavnik
  • na završnom ispitu student može sakupiti maksimalno 40 bodova
  • na temelju uspjeha na kolokvijima, zadaćama, natjecanju i pokazanom znanju na završnom ispitu formira se konačna ocjena iz predmeta
 • Popravni ispit
  • na popravni ispit idu svi studenti koji nisu položili kolokvije, a sastoji se iz pismenog i usmenog dijela
  • pismeni dio traje 2 sata i pokriva gradivo oba kolokvija i nosi maksimalno 50 bodova, a za prolaz na pismenom dijelu treba sakupiti barem 25 bodova
  • usmenom dijelu ispita pristupaju studenti koji su položili pismeni dio. U koliko student ne pokaže dovoljno znanje na usmenom dijelu popravnog ispita nema pravo na ponavljanje usmenog dijela

Literatura


Zadnja promjena: 27.1.2015.